Yoshihiro Ginsan Kiritsuke-Gyuto Nashiji finished 210mm

$279.95